دوبار چاپ

Double impression

این در صورتی است که ورق تمبر دو بار زیر چاپ برود.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟