دوبار چاپ

Double impression

این در صورتی است که ورق تمبر دو بار زیر چاپ برود.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.