تمبر یادگاری

همانطوری که از نام آن پیداست منحصرا به مناسبت رویداد مخصوص که مورد توجه می‌باشد چاپ و منتشر می‌شود. تعداد تمبر در یک سری یادگاری، یک تا چند قطعه می‌تواند باشد.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.