تمبر نمونه

« Back to Glossary Index

 Bogos = Essay

این تمبرها نمونه‌های آزمایشی هسنتد که قبل از انتشار با طرح و یا رنگ‌های مختلف تهیه می‌شوند از آن جمله نمونه‌های رنگی proof colour می‌باشد که برای انتخاب یک رنگ از بین آن‌ها موقتا چاپ می‌شود. این گونه نمونه‌ها دارای ارزش هستند.

« Back to Glossary Index
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟