تمبر نمونه

 Bogos = Essay

این تمبرها نمونه‌های آزمایشی هسنتد که قبل از انتشار با طرح و یا رنگ‌های مختلف تهیه می‌شوند از آن جمله نمونه‌های رنگی proof colour می‌باشد که برای انتخاب یک رنگ از بین آن‌ها موقتا چاپ می‌شود. این گونه نمونه‌ها دارای ارزش هستند.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.