تمبر سرویس

« Back to Glossary Index

Service

در برخی از کشورها برای مصارف پاکت‌های دولتی، تمبر خصوصی چاپ و یا روی تمبرهای موجود پستی سورشاژ سرویس می زنند. مانند تمبرهای سرویس مظفری و تمبرهای دولتی دوران سلطنت پهلوی.

« Back to Glossary Index
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟