تمبر خیریه

Charity Stamp

تمبر خیریه در بسیاری از کشورها مرسوم است. به منظور کمک به موسسات خیریه و جمع آوری اعانات، تمبر مخصوص چاپ و علاوه بر نرخ مقرر روی مراسلات می زنند، مانند تمبرهای خیریه زمان احمد شاه که روی تمبرهای مالیه را جهت مصارف خیریه سورشاژ کردند و یا انواع دیگر آن‌ها که در شهرهای تبریز و خوی تمبر مخصوص جهت دارالعجزه و ایتام چاپ کردند.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟