ارور

Error

مسائلی که سبب عوامل ناخواسته در تمبر شود و به گونه‌ای تمبری را خاص و متمایز کند ارور به حساب می‌آیند. ارور اشتباهی است که به دلیل کم بودن و خاص کردن تمبر سبب با ارزش‌تر شدنس نیز می‌شود. امروزه به دلیل مکانیزه بودن دستگاه‌های چاپ، اشتباهات کمتری صورت می گیرد. از ارورهای تمبر می‌توان به چاپ دورو، وسط وارو و رنگ نخورده یا جابه‌جا شده (دپلاسه) اشاره کرد.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟