نمایش دادن همه 4 نتیجه

شاهزاده فارسی Prince of Persia - شماره راهنما FR200501

ذکر نام خلیج فارس، کاغذ هر تمبر دارای یک نوار فسفری می باشد - شماره راهنما FR201801

اشخاص - ابن سینا

ابن سینا – فرانسه ۲۰۰۵

ابن سینا، کاغذ این تمبر دارای دو نوار فسفری در قسمت چپ و راست می باشد - شماره راهنما FR200502

فرش ایرانی موجود در موزه لوور، این تمبرها برچسبی و کاغذ هر تمبر آن دارای دو نوار فسفری در قسمت چپ و راست می باشد - شماره راهنما FR201101

نیاز به راهنمایی دارید؟